مرگ 6 تن در تصادف آتشین پژو و پراید

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65131264/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF