مصر/ 20 کشته در حادثه سقوط اتوبوس به کانال آب

منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65616497/%D9%85%D8%B5%D8%B1%2F-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65616497/%D9%85%D8%B5%D8%B1%2F-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8