معافیت مالیاتی املاک 20 میلیاردی فریاد اصولگرایان را هم درآورد/ نمایندگان مجلس هم لاکچری نشین هستند؟

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66967640/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%2F-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66967640/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%2F-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86