مهسا امینی بخاطر پوشش نامناسب برای اخذ تعهد و توجیه به مقر پلیس هدایت شد/ برخورد فیزیکی با او انجام نشد

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65047788/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65047788/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87