نام من در لیست دریافت کنندگان خودرو نیست/ نه خودم و نه هیچ یک از وابستگانم دریافت نکرده اند

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020219997980088320/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%2F-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020219997980088320/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%2F-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85