نماینده زنجان: مخالف عرضه خودرو در بورس با سازوکار فعلی هستیم

منبع خبر: سیتنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66259451/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%3A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66259451/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%3A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C