هر پلاکی که مخدوش شده باشد تا یک سال حبس دارد!

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66398443/%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66398443/%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3
بخوانید:  رکود بی سابقه‌ای دربازار خودرو + جدول