واکنش شورای رقابت به منتقدان افزایش قیمت خودرو/ تولید متوقف میشود

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101677182701568/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101677182701568/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81