وزارت صمت: فرآیند واردات خودرو آغاز شده است

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65187133/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA%3A-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA