وزارت صمت منتشر کرد: گزارش اجمالی صنعت خودرو

منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204449927479296/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%3A-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204449927479296/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%3A-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88