وضعیت HTTP 400 – درخواست بد

java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in the request target [/news/21640/0xd80xa80xd80xa70xd80xb20xd80xaf0xdb0x8c0xd80xaf-0xd90x850xd80xaf0xdb0x8c0xd80xb1-0xd80xa70xd80xb10xd80xb40xd80xaf-0xd80xac0xda0xa9-0xd80xa70xdb0x8c0xd90x860xd80xaa0xd80xb10xd90x860xd80xb40xd90x860xd80xa70xd90x84-0xd80xa70xd80xb2-0xd80xa80xd90x85-0xd80xae0xd90x880xd80xaf0xd80xb10xd90x88]. The valid characters are defined in RFC 7230 and RFC 3986 org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseRequestLine(Http11InputBuffer.java:499) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:260) org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1589) org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

تایپ کنید گزارش استثنا

توجه داشته باشید ردیابی کامل پشته علت اصلی در گزارش‌های سرور موجود است.


آپاچی تامکت/9.0.37


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64993806/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

استثنا

پیام نویسه نامعتبر در هدف درخواست یافت شد [/news/21640/0xd80xa80xd80xa70xd80xb20xd80xaf0xdb0x8c0xd80xaf-0xd90x850xd80xaf0xdb0x8c0xd80xb1-0xd80xa70xd80xb10xd80xb40xd80xaf-0xd80xac0xda0xa9-0xd80xa70xdb0x8c0xd90x860xd80xaa0xd80xb10xd90x860xd80xb40xd90x860xd80xa70xd90x84-0xd80xa70xd80xb2-0xd80xa80xd90x85-0xd80xae0xd90x880xd80xaf0xd80xb10xd90x88]. کاراکترهای معتبر در RFC 7230 و RFC 3986 تعریف شده اند

شرح سرور نمی‌تواند یا نمی‌خواهد درخواست را پردازش کند یا نمی‌تواند به دلیل خطای مشتری (به عنوان مثال، نحو درخواست نادرست، کادربندی پیام درخواست نامعتبر، یا مسیریابی درخواست فریبنده) درخواست را پردازش کند.

وضعیت HTTP 400 – درخواست بد


بخوانید:  چرا شرکت‌های بزرگ مجوز واردات خودرو نگرفتند؟