ویدیو | پلیس به شدت دنبال دستگیری این زن است؛ جرم او چیست؟

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020328601738088448/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%26%23124%3B-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9Bمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020328601738088448/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%26%23124%3B-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B