پراید جدید به ایران رسیده است! + مشخصات و عکس و فیلم

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66332098/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66332098/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88
بخوانید:  استخدام راننده با خودرو (پراید مسقف) با بیمه در جهان پیشگام فرمان در تهران