پرت شدن راننده از پنجره خودرو به بیرون بعد از چپ کردن خودرو | لزوم استفاده از کمربند ایمنی بخاطر اینه! + ویدئو

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302349096067072/%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302349096067072/%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2