پلیس نماها در مشهد بازداشت شدند

مامورنماها که متوجه وضعیت آشفته ظاهری طعمه های خود می شدند بدون آن که از خودرو پیاده شوند، کارت بانکی و رمز آن را از اتباع خارجی دریافت می کردند و سپس با این ادعا که «چند روز دیگر به کلانتری محل بروید!» از محل می گریختند.

پلیس نماها در مشهد بازداشت شدند


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65594358/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF