چرا نمایندگان مخالف ورود کالا به بورس هستند؟

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66517168/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66517168/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F
بخوانید:  مرگ دردناک دختر فال فروش