کدام خودرو رکورددار کاهش قیمت شد؟

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020228289568059392/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D8%9Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020228289568059392/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D8%9F