کدام خودورها رکورددار اختلاف قیمت در کارخانه و بازار هستند؟ + جدول

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66756818/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9Fمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66756818/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F