یک حقوقدان: توقیف خودرو به خاطر بی حجابی، غیرقانونی است

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020542777500256256/%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%3A-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020542777500256256/%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%3A-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA