100 میلیون تومان بگیر در ازای آن کارت ملی اجاره بده!

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66317011/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%21منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66317011/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%21