55 قطعه خودرو دارای کد اصالت و امکان استعلام

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65514508/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65514508/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85